kind

kind là gì? Ý nghĩa của từ kind loại

  • kind là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kind là gì ?
  • kind là gì trong toán học ?
  • kind dịch
  • kind dictionary
  • kind là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kind trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kind trong toán học
  • kind tiếng việt là gì ?
  • What is kind in english ?