key perforator

key perforator là gì? Ý nghĩa của từ key perforator máy đục lỗ phím

  • key perforator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ key perforator là gì ?
  • key perforator là gì trong toán học ?
  • key perforator dịch
  • key perforator dictionary
  • key perforator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ key perforator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ key perforator trong toán học
  • key perforator tiếng việt là gì ?
  • What is key perforator in english ?