kernel

kernel là gì? Ý nghĩa của từ kernel vl.hạch; hạt nhân

  • kernel là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kernel là gì ?
  • kernel là gì trong toán học ?
  • kernel dịch
  • kernel dictionary
  • kernel là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kernel trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kernel trong toán học
  • kernel tiếng việt là gì ?
  • What is kernel in english ?