keep

keep là gì? Ý nghĩa của từ keep giữ; theo (quy tắc); tiến hành ( công việc)

  • keep là gì ?

  • Ý nghĩa của từ keep là gì ?
  • keep là gì trong toán học ?
  • keep dịch
  • keep dictionary
  • keep là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ keep trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ keep trong toán học
  • keep tiếng việt là gì ?
  • What is keep in english ?