kappa curve

kappa curve là gì? Ý nghĩa của từ kappa curve đường kapa (đồ thị của x4 + x2y2=a2y2)

  • kappa curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kappa curve là gì ?
  • kappa curve là gì trong toán học ?
  • kappa curve dịch
  • kappa curve dictionary
  • kappa curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kappa curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kappa curve trong toán học
  • kappa curve tiếng việt là gì ?
  • What is kappa curve in english ?