justify

justify là gì? Ý nghĩa của từ justify khẳng định, xác minh, minh giải

  • justify là gì ?

  • Ý nghĩa của từ justify là gì ?
  • justify là gì trong toán học ?
  • justify dịch
  • justify dictionary
  • justify là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ justify trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ justify trong toán học
  • justify tiếng việt là gì ?
  • What is justify in english ?