just

just là gì? Ý nghĩa của từ just đúng, chính xác; chính là

  • just là gì ?

  • Ý nghĩa của từ just là gì ?
  • just là gì trong toán học ?
  • just dịch
  • just dictionary
  • just là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ just trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ just trong toán học
  • just tiếng việt là gì ?
  • What is just in english ?