jump phenomenon

jump phenomenon là gì? Ý nghĩa của từ jump phenomenon xib.hiện tượng nhảy

  • jump phenomenon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ jump phenomenon là gì ?
  • jump phenomenon là gì trong toán học ?
  • jump phenomenon dịch
  • jump phenomenon dictionary
  • jump phenomenon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ jump phenomenon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ jump phenomenon trong toán học
  • jump phenomenon tiếng việt là gì ?
  • What is jump phenomenon in english ?