jump discontinuity

jump discontinuity là gì? Ý nghĩa của từ jump discontinuity điểm gián đoạn có bước nhảy hữu hạn

  • jump discontinuity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ jump discontinuity là gì ?
  • jump discontinuity là gì trong toán học ?
  • jump discontinuity dịch
  • jump discontinuity dictionary
  • jump discontinuity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ jump discontinuity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ jump discontinuity trong toán học
  • jump discontinuity tiếng việt là gì ?
  • What is jump discontinuity in english ?