judgment

judgment là gì? Ý nghĩa của từ judgment sự phán đoán; sự tranh luận, sự xét xử

  • judgment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ judgment là gì ?
  • judgment là gì trong toán học ?
  • judgment dịch
  • judgment dictionary
  • judgment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ judgment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ judgment trong toán học
  • judgment tiếng việt là gì ?
  • What is judgment in english ?