judge

judge là gì? Ý nghĩa của từ judge phán đoán, tranh luận

  • judge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ judge là gì ?
  • judge là gì trong toán học ?
  • judge dịch
  • judge dictionary
  • judge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ judge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ judge trong toán học
  • judge tiếng việt là gì ?
  • What is judge in english ?