journal

journal là gì? Ý nghĩa của từ journal tạp chí, báo; kỹ. ngõng trục; ngõng

  • journal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ journal là gì ?
  • journal là gì trong toán học ?
  • journal dịch
  • journal dictionary
  • journal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ journal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ journal trong toán học
  • journal tiếng việt là gì ?
  • What is journal in english ?