jointly

jointly là gì? Ý nghĩa của từ jointly đồng thời

  • jointly là gì ?

  • Ý nghĩa của từ jointly là gì ?
  • jointly là gì trong toán học ?
  • jointly dịch
  • jointly dictionary
  • jointly là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ jointly trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ jointly trong toán học
  • jointly tiếng việt là gì ?
  • What is jointly in english ?