joint moment

joint moment là gì? Ý nghĩa của từ joint moment tk.mômen hỗn tạp

  • joint moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ joint moment là gì ?
  • joint moment là gì trong toán học ?
  • joint moment dịch
  • joint moment dictionary
  • joint moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ joint moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ joint moment trong toán học
  • joint moment tiếng việt là gì ?
  • What is joint moment in english ?