item

item là gì? Ý nghĩa của từ item điểm; chương; bài báo

  • item là gì ?

  • Ý nghĩa của từ item là gì ?
  • item là gì trong toán học ?
  • item dịch
  • item dictionary
  • item là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ item trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ item trong toán học
  • item tiếng việt là gì ?
  • What is item in english ?