isotropy

isotropy là gì? Ý nghĩa của từ isotropy [tính, sự] đẳng hướng

  • isotropy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotropy là gì ?
  • isotropy là gì trong toán học ?
  • isotropy dịch
  • isotropy dictionary
  • isotropy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotropy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotropy trong toán học
  • isotropy tiếng việt là gì ?
  • What is isotropy in english ?