isotonic

isotonic là gì? Ý nghĩa của từ isotonic bảo toàn thứ tự

  • isotonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotonic là gì ?
  • isotonic là gì trong toán học ?
  • isotonic dịch
  • isotonic dictionary
  • isotonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotonic trong toán học
  • isotonic tiếng việt là gì ?
  • What is isotonic in english ?