isothermal net

isothermal net là gì? Ý nghĩa của từ isothermal net lưới đẳng nhiệt

  • isothermal net là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isothermal net là gì ?
  • isothermal net là gì trong toán học ?
  • isothermal net dịch
  • isothermal net dictionary
  • isothermal net là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isothermal net trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isothermal net trong toán học
  • isothermal net tiếng việt là gì ?
  • What is isothermal net in english ?