isothermal expansion

isothermal expansion là gì? Ý nghĩa của từ isothermal expansion vl.sự nở đẳng nhiệt

  • isothermal expansion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isothermal expansion là gì ?
  • isothermal expansion là gì trong toán học ?
  • isothermal expansion dịch
  • isothermal expansion dictionary
  • isothermal expansion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isothermal expansion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isothermal expansion trong toán học
  • isothermal expansion tiếng việt là gì ?
  • What is isothermal expansion in english ?