isosceles trapezoid

isosceles trapezoid là gì? Ý nghĩa của từ isosceles trapezoid hình thang cân

  • isosceles trapezoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isosceles trapezoid là gì ?
  • isosceles trapezoid là gì trong toán học ?
  • isosceles trapezoid dịch
  • isosceles trapezoid dictionary
  • isosceles trapezoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isosceles trapezoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isosceles trapezoid trong toán học
  • isosceles trapezoid tiếng việt là gì ?
  • What is isosceles trapezoid in english ?