isometry

isometry là gì? Ý nghĩa của từ isometry phép đẳng cực

  • isometry là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometry là gì ?
  • isometry là gì trong toán học ?
  • isometry dịch
  • isometry dictionary
  • isometry là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometry trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometry trong toán học
  • isometry tiếng việt là gì ?
  • What is isometry in english ?