isometric mapping

isometric mapping là gì? Ý nghĩa của từ isometric mapping ánh xạ đẳng cực

  • isometric mapping là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometric mapping là gì ?
  • isometric mapping là gì trong toán học ?
  • isometric mapping dịch
  • isometric mapping dictionary
  • isometric mapping là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometric mapping trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometric mapping trong toán học
  • isometric mapping tiếng việt là gì ?
  • What is isometric mapping in english ?