isometric

isometric là gì? Ý nghĩa của từ isometric đẳng cực

  • isometric là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometric là gì ?
  • isometric là gì trong toán học ?
  • isometric dịch
  • isometric dictionary
  • isometric là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometric trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometric trong toán học
  • isometric tiếng việt là gì ?
  • What is isometric in english ?