isometric drawing

isometric drawing là gì? Ý nghĩa của từ isometric drawing vẽ đẳng cự

  • isometric drawing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isometric drawing là gì ?
  • isometric drawing là gì trong toán học ?
  • isometric drawing dịch
  • isometric drawing dictionary
  • isometric drawing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isometric drawing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isometric drawing trong toán học
  • isometric drawing tiếng việt là gì ?
  • What is isometric drawing in english ?