isolate

isolate là gì? Ý nghĩa của từ isolate cô lập, tách biệt, riêng biệt

  • isolate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isolate là gì ?
  • isolate là gì trong toán học ?
  • isolate dịch
  • isolate dictionary
  • isolate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isolate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isolate trong toán học
  • isolate tiếng việt là gì ?
  • What is isolate in english ?