isochrone

isochrone là gì? Ý nghĩa của từ isochrone vl.đẳng thời

  • isochrone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isochrone là gì ?
  • isochrone là gì trong toán học ?
  • isochrone dịch
  • isochrone dictionary
  • isochrone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isochrone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isochrone trong toán học
  • isochrone tiếng việt là gì ?
  • What is isochrone in english ?