isochromatic line

isochromatic line là gì? Ý nghĩa của từ isochromatic line đường đẳng sắc

  • isochromatic line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isochromatic line là gì ?
  • isochromatic line là gì trong toán học ?
  • isochromatic line dịch
  • isochromatic line dictionary
  • isochromatic line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isochromatic line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isochromatic line trong toán học
  • isochromatic line tiếng việt là gì ?
  • What is isochromatic line in english ?