irreversible process

irreversible process là gì? Ý nghĩa của từ irreversible process vl.quá trình không thuận nghịch

  • irreversible process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ irreversible process là gì ?
  • irreversible process là gì trong toán học ?
  • irreversible process dịch
  • irreversible process dictionary
  • irreversible process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ irreversible process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ irreversible process trong toán học
  • irreversible process tiếng việt là gì ?
  • What is irreversible process in english ?