irreversibility

irreversibility là gì? Ý nghĩa của từ irreversibility tính không khả nghịch, tính không đảo ngược được

  • irreversibility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ irreversibility là gì ?
  • irreversibility là gì trong toán học ?
  • irreversibility dịch
  • irreversibility dictionary
  • irreversibility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ irreversibility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ irreversibility trong toán học
  • irreversibility tiếng việt là gì ?
  • What is irreversibility in english ?