involution

involution là gì? Ý nghĩa của từ involution phép nâng lên lũy thừa; phép đối hợp; ánh xạ đối

  • involution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ involution là gì ?
  • involution là gì trong toán học ?
  • involution dịch
  • involution dictionary
  • involution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ involution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ involution trong toán học
  • involution tiếng việt là gì ?
  • What is involution in english ?