investor

investor là gì? Ý nghĩa của từ investor kt.người hùn (vốn)

  • investor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ investor là gì ?
  • investor là gì trong toán học ?
  • investor dịch
  • investor dictionary
  • investor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ investor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ investor trong toán học
  • investor tiếng việt là gì ?
  • What is investor in english ?