invertible

invertible là gì? Ý nghĩa của từ invertible nghịch đảo ngược, khả nghịch

  • invertible là gì ?

  • Ý nghĩa của từ invertible là gì ?
  • invertible là gì trong toán học ?
  • invertible dịch
  • invertible dictionary
  • invertible là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ invertible trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ invertible trong toán học
  • invertible tiếng việt là gì ?
  • What is invertible in english ?