inverse variation

inverse variation là gì? Ý nghĩa của từ inverse variation biến phân ngược

  • inverse variation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inverse variation là gì ?
  • inverse variation là gì trong toán học ?
  • inverse variation dịch
  • inverse variation dictionary
  • inverse variation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inverse variation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inverse variation trong toán học
  • inverse variation tiếng việt là gì ?
  • What is inverse variation in english ?