inverse feedback

inverse feedback là gì? Ý nghĩa của từ inverse feedback liên hệ ngược âm

  • inverse feedback là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inverse feedback là gì ?
  • inverse feedback là gì trong toán học ?
  • inverse feedback dịch
  • inverse feedback dictionary
  • inverse feedback là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inverse feedback trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inverse feedback trong toán học
  • inverse feedback tiếng việt là gì ?
  • What is inverse feedback in english ?