invariable plane

invariable plane là gì? Ý nghĩa của từ invariable plane mặt phẳng không đổi

  • invariable plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ invariable plane là gì ?
  • invariable plane là gì trong toán học ?
  • invariable plane dịch
  • invariable plane dictionary
  • invariable plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ invariable plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ invariable plane trong toán học
  • invariable plane tiếng việt là gì ?
  • What is invariable plane in english ?