introduce

introduce là gì? Ý nghĩa của từ introduce đưa vào, giới thiệu, làm quen

  • introduce là gì ?

  • Ý nghĩa của từ introduce là gì ?
  • introduce là gì trong toán học ?
  • introduce dịch
  • introduce dictionary
  • introduce là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ introduce trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ introduce trong toán học
  • introduce tiếng việt là gì ?
  • What is introduce in english ?