intransitive

intransitive là gì? Ý nghĩa của từ intransitive log.không bắc cầu, không truyền ứng

  • intransitive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intransitive là gì ?
  • intransitive là gì trong toán học ?
  • intransitive dịch
  • intransitive dictionary
  • intransitive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intransitive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intransitive trong toán học
  • intransitive tiếng việt là gì ?
  • What is intransitive in english ?