interruption

interruption là gì? Ý nghĩa của từ interruption sự gián đoạn, sự tạm dừng

  • interruption là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interruption là gì ?
  • interruption là gì trong toán học ?
  • interruption dịch
  • interruption dictionary
  • interruption là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interruption trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interruption trong toán học
  • interruption tiếng việt là gì ?
  • What is interruption in english ?