interpreter

interpreter là gì? Ý nghĩa của từ interpreter người phiên dịch, bộ dịch

  • interpreter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interpreter là gì ?
  • interpreter là gì trong toán học ?
  • interpreter dịch
  • interpreter dictionary
  • interpreter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interpreter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interpreter trong toán học
  • interpreter tiếng việt là gì ?
  • What is interpreter in english ?