interface

interface là gì? Ý nghĩa của từ interface vl.mặt phân cách, mặt phân giới

  • interface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interface là gì ?
  • interface là gì trong toán học ?
  • interface dịch
  • interface dictionary
  • interface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interface trong toán học
  • interface tiếng việt là gì ?
  • What is interface in english ?