interchangexbility

interchangexbility là gì? Ý nghĩa của từ interchangexbility mt.tính đổi lẫn được (giữa các bộ phận trong máy); tính hoán vị được

  • interchangexbility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ interchangexbility là gì ?
  • interchangexbility là gì trong toán học ?
  • interchangexbility dịch
  • interchangexbility dictionary
  • interchangexbility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ interchangexbility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ interchangexbility trong toán học
  • interchangexbility tiếng việt là gì ?
  • What is interchangexbility in english ?