intelligibility

intelligibility là gì? Ý nghĩa của từ intelligibility tính hiểu được, tính đọc được

  • intelligibility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intelligibility là gì ?
  • intelligibility là gì trong toán học ?
  • intelligibility dịch
  • intelligibility dictionary
  • intelligibility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intelligibility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intelligibility trong toán học
  • intelligibility tiếng việt là gì ?
  • What is intelligibility in english ?