intelligent

intelligent là gì? Ý nghĩa của từ intelligent thông minh

  • intelligent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intelligent là gì ?
  • intelligent là gì trong toán học ?
  • intelligent dịch
  • intelligent dictionary
  • intelligent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intelligent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intelligent trong toán học
  • intelligent tiếng việt là gì ?
  • What is intelligent in english ?