intelligence

intelligence là gì? Ý nghĩa của từ intelligence thông minh, tri thức

  • intelligence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ intelligence là gì ?
  • intelligence là gì trong toán học ?
  • intelligence dịch
  • intelligence dictionary
  • intelligence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ intelligence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ intelligence trong toán học
  • intelligence tiếng việt là gì ?
  • What is intelligence in english ?