integrity

integrity là gì? Ý nghĩa của từ integrity tính nguyên

  • integrity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ integrity là gì ?
  • integrity là gì trong toán học ?
  • integrity dịch
  • integrity dictionary
  • integrity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ integrity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ integrity trong toán học
  • integrity tiếng việt là gì ?
  • What is integrity in english ?