institution

institution là gì? Ý nghĩa của từ institution sự thiết lập; sự đặt nền móng; sự khởi sự, sự bắt đầu

  • institution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ institution là gì ?
  • institution là gì trong toán học ?
  • institution dịch
  • institution dictionary
  • institution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ institution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ institution trong toán học
  • institution tiếng việt là gì ?
  • What is institution in english ?