institute

institute là gì? Ý nghĩa của từ institute học viện, [cơ quan, hội] khoa học // thiết lập; gây cơ sở, đặt nền móng

  • institute là gì ?

  • Ý nghĩa của từ institute là gì ?
  • institute là gì trong toán học ?
  • institute dịch
  • institute dictionary
  • institute là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ institute trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ institute trong toán học
  • institute tiếng việt là gì ?
  • What is institute in english ?