inspection

inspection là gì? Ý nghĩa của từ inspection sự kiểm tra, sự kiển

  • inspection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ inspection là gì ?
  • inspection là gì trong toán học ?
  • inspection dịch
  • inspection dictionary
  • inspection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ inspection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ inspection trong toán học
  • inspection tiếng việt là gì ?
  • What is inspection in english ?