input data

input data là gì? Ý nghĩa của từ input data dữ liệu vào

  • input data là gì ?

  • Ý nghĩa của từ input data là gì ?
  • input data là gì trong toán học ?
  • input data dịch
  • input data dictionary
  • input data là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ input data trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ input data trong toán học
  • input data tiếng việt là gì ?
  • What is input data in english ?