injective function

injective function là gì? Ý nghĩa của từ injective function hàm đơn ánh

  • injective function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ injective function là gì ?
  • injective function là gì trong toán học ?
  • injective function dịch
  • injective function dictionary
  • injective function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ injective function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ injective function trong toán học
  • injective function tiếng việt là gì ?
  • What is injective function in english ?